Zdrzewno

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
49 883 PLN
Cena za m2
1 108,51 PLN
Powierzchnia
45 m2
Liczba pokoi
2
Liczba pięter
3
Rynek
Wtórny
Rok budowy
1970
Numer oferty
72/7681/OMS

Opis nieruchomości

Syndyk masy upadłości Lucyny Chojnackiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 228/19 , działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza ogłasza drugi pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:
Prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 23 w Zdrzewnie. W skład lokalu wchodzi:
- odrębna własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,40 m kw. wraz z udziałem wynoszącym 25/100 części prawa użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń. Za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż wartości oszacowania dla sprzedaży wymuszonej tj. 49.883 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy zł. 0/100 ). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi Księgę Wieczystą o nr SL1L/00023024/4. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres pawlak-pawel@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 512257884. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 512257884 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Oferty należy składać do dnia 13 września 2021 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 228/19, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenia, o których mowa w § 8 regulaminu przetargu. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz ASR Przemysław Makuła, (sygn. akt VI GUp 228/19) z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości - Zdrzewno” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj 4988 zł. (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł.) przelewem na rachunek bankowy kancelarii syndyka. Numer rachunku 06 1140 2004 0000 3902 7956 6133 w terminie do dnia 13 września 2021 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek kancelarii syndyka. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 września 2021 roku o godzinie 11:30, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w sali B 65.

Kontakt

Sławomir Przędziński

Sławomir Przędziński

Właściciel

Telefon:
+48 504 270 441
E-mail:
slawekp1970@wp.pl
Numer licencji:
19022

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 4 You nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest 4 You nieruchomości z siedzibą przy Norwida 12/113, 76-200 Słupsk (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres slawekp1970@wp.pl… czytaj więcej